Peuterspeelzaal ruim 80% goedkoper voor kind met taalachterstand
De peuterspeelzaal wordt ruim 80% goedkoper voor ouders van kinderen met een taalachterstand. Vanaf schooljaar 2009-2010 betalen die ouders gemiddeld 105 euro per jaar. Zonder taalachterstand betalen de ouders gemiddeld 645 euro.

Volgens VWS blijkt uit onderzoek dat de financiële bijdrage voor veel ouders de belangrijkste reden is om hun kinderen niet deel te laten nemen aan voorschoolse educatie.

Staatssecretaris Dijksma (OCW) wil die drempel wegnemen door de bijdrage te verlagen voor kinderen die voorschoolse educatie het hardste nodig hebben. 'Mijn streven is om geen enkel kind met een achterstand aan de basisschool te laten beginnen.'

Met het geld worden taalachterstanden bij jonge kinderen weggewerkt en wordt extra aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Hierover maakt Dijksma prestatieafspraken met de PO-Raad, besturen- en onderwijsvakorganisaties en de VNG. Dijksma: “Door al vroeg op school spelenderwijs bezig te zijn met taal, krijgen alle leerlingen een eerlijke start”.

Het geld is ook bedoeld om de overgang van voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven naar de vroegschoolse educatie in groepen 1 en 2 van de basisschool te verbeteren. Verder kunnen scholen het geld inzetten om de voortgang in kaart te brengen en lessen beter af te stemmen op hun leerlingen. Staatssecretaris Dijksma wil alle kinderen met een taalachterstand bereiken met voor- en vroegschoolse educatie in 2011. Bovendien moet in dat jaar de taalachterstand van leerlingen met 40 procent zijn teruggedrongen ten opzichte 2002.


Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen die op de basisschool beginnen met een taalachterstand dit nauwelijks meer kunnen inhalen en dat voor- en vroegschoolse educatie een effectief middel is voor het wegwerken en tegengaan van achterstanden. Op de langere termijn draagt vroeg- en voorschoolse educatie bij aan minder schooluitval en betere loopbaanperspectieven van leerlingen. Het totale budget dat staatssecretaris Dijksma besteedt aan vroeg- en voorschoolse educatie loopt op tot ruim 210 miljoen euro in 2011.

De gemeenten voeren de maatregel uit. Zij krijgen hiervoor jaarlijks 20 miljoen euro.

Bron: De Zorgkrant
Politie scande 2000 kentekens voor moordonderzoek


Hengelo


De Twentse politie heeft vrijdagochtend in Hengelo de kentekens van ruim tweeduizend voertuigen gescand en opgeslagen in het onderzoek naar de moord op een 63-jarige man. De registratie van kentekens maakte deel uit van een passantenonderzoek. Omdat de gegevens alleen worden gebruikt voor het moordonderzoek, werden geen boetes uitgedeeld voor overtredingen.


Het onderzoek in de Oldenzaalsestraat in Hengelo werd tussen 05.00 uur en 10.00 uur gehouden. De politie vroeg zo veel mogelijk fietsers en voetgangers te stoppen. Als het nodig werd gevonden voor het onderzoek, werden namen genoteerd en aanvullende vragen gesteld.
Voor het overige verkeer gebruikte de politie een catscan, waarmee de kentekens van passerende voertuigen worden geregistreerd. De bestuurders kregen een flyer met het verzoek contact op te nemen met de politie als zij informatie hebben die voor het onderzoek van belang kan zijn.
De politie registreerde de kentekens alleen om ze te gebruiken als dat voor het onderzoek nodig is, benadrukt een woordvoerder. Zodra het onderzoek is afgerond, worden de gegevens vernietigd. In totaal werden 2127 voertuigen gescand en werden 172 fietsers en voetgangers ondervraagd.
Het slachtoffer van de moord werd vorige week vrijdag gevonden in zijn woning in Hengelo. Hij bleek meerdere steekwonden te hebben. Een 44-jarige verdachte die gewond voor het huis lag, is donderdag voorgeleid aan de raadkamer van de rechtbank. De rechter-commissaris verlengde zijn voorarrest voorlopig met twee weken.
De woning van de man in de Oldenzaalsestraat was bij de wijkagent bekend na meldingen van buurtbewoners over overlast, meestal als gevolg van alcoholgebruik. De politie heeft 25 man op de zaak gezet.lees ook:

Hengeloër doodgestoken
Slachtoffer blijkt ook verdachte

Bron: De PersTweede Nederlander overleden aan Mexicaanse griep. RIVM: Geen toenameOp 20 augustus is in Nederland een tweede patiënt met Nieuwe Influenza A (H1N1) overleden. Het gaat om een 58-jarige man die hiervoor al enige tijd in het ziekenhuis was opgenomen en ook een andere onderliggende aandoening had. In totaal zijn in Nederland nu twee personen overleden (mede) door Nieuwe Influenza A (H1N1).

Per 15 augustus is de meldingsplicht voor Nieuwe Influenza A (H1N1) in Nederland veranderd. Nu worden alleen nog patiënten gemeld met Influenza A die in het ziekenhuis zijn opgenomen op grond van de ernst van hun ziektebeeld en/of patiënten die aan influenza zijn overleden. Er zijn dus geen absolute getallen meer bekend over het aantal nieuwe patiënten in Nederland met Nieuwe Influenza A (H1N1).

Op 15 augustus 2009 zijn de meldingscriteria voor Nieuwe Influenza A (H1N1) gewijzigd. Niet alle gevallen worden meer gemeld; en dit betekent ook dat er geen overzichten meer kunnen worden gegeven van aantallen laboratoriumbevestigde gevallen.
Op basis van de nieuwe meldingscriteria zijn vanaf 15 augustus 10 patiënten gemeld die wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) werden opgenomen in het ziekenhuis. Het totale aantal gemelde ziekenhuisopnames wegens de Nieuwe Influenza A (H1N1) komt daarmee op 46.

Nu de meldingsplicht is gewijzigd komt de informatie over vóórkomen van influenza in de bevolking vooral van de huisartsenpeilstations van het NIVEL. Hier wordt het aantal patiënten geregistreerd dat zich meldt met griepachtige klachten. Dit aantal is de afgelopen week niet toegenomen. Bij een deel van de patiënten wordt een monster afgenomen om door middel van virologisch onderzoek aan te tonen of daadwerkelijk sprake is van influenza. In de 16 door de huisartsen in week 33 ingestuurde monsters werd geen influenzavirus gevonden.
In de week die eindigt op woensdag 19 augustus 2009 is in de totale sterftecijfers van het CBS geen verhoging te zien.
De meeste activiteit van het Nieuwe Influenza A (H1N1) virus is op het zuidelijke halfrond.

Conclusie: Er zijn geen aanwijzingen dat de verspreiding van de Nieuwe Influenza A (H1N1) in Nederland onder de algemene bevolking de afgelopen week is toegenomen.

Bron: RIVM


Het (aan)recht van de vrouw in religies


Laatst zag ik een voor de SGP revolutionaire documentaire over haar voorman, van der Vlies. Revolutionair omdat de televisie volgens het gros van haar leden een duivelse uitvinding is. In de documentaire werd op handige wijze doorgevraagd naar een aantal morele kwesties, onder andere naar de rol van de vrouw in de partij en in meer algemene zin: in de maatschappij. De documentaire zette mij aan tot nadenken over de rol van vrouwen in het christendom. Hoe kan het zo zijn dat er in onze moderne samenleving lieden zijn die de vrouw als ondergeschikt aan de man zien op basis van hun geloof? Is de vrouw voor de religies van het boek (Jodendom, Christendom en Islam) ondergeschikt aan de man?

Bij de bestudering van de "Sjemot" (Exodus) uit de Torah vielen mij een aantal passages meteen op. Allereerst wordt gesteld dat wanneer de man een maagd verleidt en met haar de nacht doorbrengt, dat hij dan verplicht is een huwelijkscontract met haar aan te gaan.(1) De vrouw in kwestie heeft daar klaarblijkelijk weinig over te zeggen, hetgeen indruist tegen mijn principes. Dat de vrouw in deze boeken als bezit wordt gezien blijkt tevens uit de volgende passage:"Mijn woede zal opgewekt worden, ik zal je neersabelen en je vrouwen zullen weduwe worden" (2). De godheid vindt polygamie een normale zaak, daar deze ervan uitgaat dat wanneer hij de man uit wraak van het leven beroofd, dat zijn vrouwen dan alleen achterblijven. Wanneer men mensen als bezit ziet, bekruipt mij een naar gevoel, hetgeen de tekst dan ook bij mij oproept.

In het Islamitische geloof komt de vrouw tevens naar voren zijnde bezit van de man. "Zij zijn een gewaad voor u en jij bent haar een gewaad. God weet, dat je onrechtvaardig hebt gehandeld tegenover jezelf en heeft Zich met barmhartigheid tot jouw gewend en je verlichting geschonken. Daarom mag je nu tot haar ingaan;(3) Het bedrijven van de liefde gebeurt enkel vanuit de man gezien, zo valt het in de tekst te lezen. Het lijkt mij juist zaak dat er overeenstemming is tussen man en vrouw, zodat beide er plezier aan kunnen beleven. Al komt het in de tekst op mij over dat enkel de lust van de man centraal staat: de vrouw is immers zijn bezit. In de tekst wordt de vrouw zelfs vergeleken met een akker dat eigendom is van de man.(4) Over liefde tussen man en vrouw wordt in deze tekst niet veel gezegd, het gaat voornamelijk over de liefde die de man moet hebben voor God en wat voor slechte dingen hem wel niet zullen overkomen als hij dit niet doet. Wee je gebeente, wanneer je niet gelooft en God niet liefhebt, dan zal zijn wraak zeer zoet zijn, zowel in het leven als daarna: want je zult het koninkrijk der hemelen niet mogen betreden!

Helaas moet ik tot de conclusie komen dat de Islam, het Jodendom en het Christendom de vrouw als ondergeschikt zien aan de man. Ondanks dat de door mij bestudeerde teksten geplaatst moeten worden in zijn historische context, blijft het een feit dat deze teksten nog steeds zeer veel gelezen worden door gelovigen. Het zijn in mijn ogen radicale passages en ik twijfel of eenieder die in aanraking komt met de teksten, deze plaatst in een historische context. Het christendom legt voornamelijk de nadruk op het Nieuwe Testament, waarin de vrouw in veel mindere mate naar het spreekwoordelijke aanrecht wordt verwezen, maar ook het Oude Testament is opgenomen in de Bijbel. Naast alle goede deugden die in de Bijbel zijn te onderscheiden is er ,voornamelijk in het Oude Testament, veel te lezen dat indruist tegen de nu geldende normen en waarden.

Het hier boven geschetste is slechts een kleine greep uit de in mijn ogen radicale passages en ik had nog meer extreme teksten kunnen gebruiken over het stenigen van homoseksuelen, overspelige vrouwen, ongelovigen, etcetera. Een vaak gehoord argument van "gematigde" gelovigen is dat je de teksten niet letterlijk moet interpreteren, maar hoe moet ik deze teksten dan lezen? Er staan verschrikkelijk nare dingen in waaraan ik in ieder geval geen positieve draai kan geven! De Oudtestamentische God of Goden, zouden aangeklaagd kunnen worden door het Hof van de Rechten van de Mens in Den Haag, of heeft deze inmiddels een angermanagmentcurcus gevolgd, nadat hij "Vader" is geworden, in het Nieuwe Testament?

Geschreven en ingezonden door dhr. P. Vogelaar (student Geschiedenis).

Bronnen:
1 Torah, Sjemot, Boek 22, hoofdstuk 15
2 Torah, Sjemot, Boek 22, hoofdstuk 23
3 De Koe (Soera), hoofdstuk 187
4 De Koe (Soera), hoofdstuk 223

Dit stuk is gepubliceerd door Antireligie.nl , dé site voor mensen tegen religie

De vrijdagmiddag Cartoon

Elke vrijdag biedt De Nieuwsgier u een vermakelijke cartoon

Medicijn ontdekt dat leveroperaties overbodig maakt


Veel mensen leven met cysten in hun nieren en lever: met vocht gevulde holtes die deze organen doen opzwellen. Minstens vijf procent van de Belgen heeft een of twee zulke cysten in de lever. Als dat er veel meer worden, kunnen ze zware problemen ondervinden, zegt professor Frederik Nevens van de KU Leuven. 'Levers kunnen dan vijf, zes kilo wegen, of driemaal te veel.''Het gaat vaak om vrouwen tussen de 30 en 40 jaar. Hun gezwollen lever vult de buikholte volledig en drukt zwaar op de longen, de maag, de darmen en de andere organen. Ze sterven van de pijn, figuurlijk maar soms ook letterlijk. Stukken van zo'n lever wegsnijden is een gevaarlijke operatie en na twee jaar groeien die terug aan. Vaak is een transplantatie de enige oplossing. Spijtig, want zo'n lever werkt nog goed en er is een tekort aan donoren.'

Vlaanderen en Nederland vormen de uitzondering op de wereldwijde regel dat cysten doorgaans een groter probleem vormen in de nieren dan in de lever. 'Door een genetische afwijking zijn levercysten in Vlaanderen en Nederland een veel groter probleem dan elders in de wereld. We zien bij onze patiënten heel duidelijk dat het om een familiaal gebonden ziekte gaat.'

In samenwerking met het ST Radhoud-ziekenhuis in Nijmegen onderzoekt professor Nevens sinds 2007 een medicijn dat operaties overbodig maakt. 'Het gaat om het aloude somatostatinehormoon. Dat middel remt de afscheiding van maagzuur af. Wij ontdekten dat de binnenwand van levercysten ook reageert op somatostatine, zodat de cyste minder vocht afscheidt en de lever minder opzwelt.'

Beide ziekenhuizen selecteerden 54 patiënten die een lever van gemiddeld 4,6 liter hadden, of ruim drie keer te groot. De ene helft van de groep kreeg elke maand een spuitje met Lanreotide, de merknaam van somatostatine. De andere helft kreeg een placebo. Na zes maanden waren de levers van de eerste groep met gemiddeld 2,9 procent ontzwollen, terwijl bij de placebogroep de levers met 1,6 procent doorgroeiden.

2,9 procent minder, maakt dat veel verschil uit? Dr. Nevens: 'Het gaat om een beduidend verschil van 342 milliliter. Een extra grote pint. En we blijven die mensen behandelen, in de zekerheid dat het verschil na een jaar nog veel groter zal zijn. Uit mijn praktijk weet ik dat een verschil van een liter de levenskwaliteit van onze patiënten gevoelig verbetert.'

Hetzelfde middel biedt ook soelaas voor nierpatiënten die daardoor ontsnappen aan dialyse of niertransplantatie. 'Daar hebben anderen dan wij onderzoek naar gedaan.'

Nevens publiceert volgende maand zijn eigen onderzoeksresultaten in het vaktijdschrift Gastroenterology. Hoeveel leverlijders kan hij laten ontsnappen aan de operatietafel? 'Ik schat dat we in ons land zo'n duizend patiënten met een gevaarlijk opgezwollen lever hebben die moeten worden behandeld. Drie kwart van die mensen heeft baat bij ons middel. Dat betekent dat voor 750 mensen het leven draaglijker wordt met één eenvoudig spuitje per maand.

Bron: Medinieuws.be

Politie stormt verkeerde caravan binnen


VELUWE

Een arrestatieteam van de politie Zaanstreek-Waterland is woensdag op een camping op de Veluwe een verkeerde caravan binnengevallen. Dat is vrijdag naar buiten gekomen.

Toen de fout duidelijk werd zijn de arrestanten met excuses en een bosje bloemen vrijgelaten.

Nadat het arrestatieteam de juiste caravan vond, is de verdachte van een gewapende overval alsnog aangehouden. Het gaat om een 30-jarige man uit Almere, die verdacht wordt van een overval in Zaandam. Bij zijn aanhouding is een vuurwapen gevonden.

Bron: Omroep Gelderland

Eis: 150 uur werkstraf voor treinmachinist


ARNHEM

Vervolg op artikel 'Treinmachinist voor de rechter'

Tegen een machinist die betrokken was bij een treinongeluk, drie jaar geleden op het station in Arnhem, is vrijdag 150 uur werkstraf geëist.

Zijn goederentrein botste in november 2006 op een passagierstrein. 50 mensen raakten daarbij gewond, 11 van hen moesten naar het ziekenhuis.

Uit onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat bleek dat de man de route niet goed kende en door rood reed. De treinmachinist sprak in de rechtbank over "de zwartste dag van mijn leven".

Bron: Omroep Gelderland

'Zelf groene stroom opwekken onmogelijk gemaakt'Het milieuvriendelijk opwekken van stroom komt in het gedrang door de plannen om in ons land nieuwe grote elektriciteitscentrales te bouwen. Dat zegt directeur Kees den Blanken van Cogen, de organisatie die de belangen behartigt van bedrijven die zelf hun stroom opwekken.

Netwerkbeheerder TenneT meldde donderdag dat de plannen leiden tot een overschot op de Nederlandse markt en dat Nederland stroom kan gaan exporteren. Den Blanken denkt dat daarvan weinig terechtkomt, gezien de tijd die nodig is om de hoogspanningsleidingen te bouwen die daarvoor nodig zijn.

"De netten kunnen het niet aan'', zegt Den Blanken. Hij vreest dat de grote elektriciteitsproducenten de stroom goedkoop op de Nederlandse markt gaan brengen.

Daardoor komt er volgens hem minder terecht van warmtekrachtkoppeling (wkk), het opwekken van stroom op plaatsen waar de vrijkomende warmte nuttig kan worden gebruikt. Volgens Den Blanken is wkk goed voor de helft van de stroom in Nederland. De industrie levert daarvan zo'n 40 procent en de glastuinders zijn goed voor zo'n 30procent.

Bron: ANP

Jackson's film 'This is it' eerder in bioscopen


De film van popicoon Michael Jackson wordt twee dagen eerder uitgebracht dan gepland.
De film 'Michael Jackson: this is it' verschijnt op 28 oktober op het witte doek.
In de rolprent zijn de laatste beelden van de King of Pop te zien die aan het repeteren is voor zijn aankomende tournee. De film wordt geregisseerd door choreograaf Kenny Ortega.
De choreograaf heeft met Jackson gewerkt tijdens de voorbereiding van de 'This is it'-tour.
"Deze film is een cadeau van Michael aan de fans", vertelde Ortega. Volgens de choreograaf geeft de film 'een persoonlijke kijk in de wereld van dit creatieve genie'.
Ortega denkt dat dit de eerste keer is dat fans de poplegende op deze manier zien.
Sony betaalde zestig miljoen dollar voor de rechten van de 'Michael Jackson' film. In april en juni is er voor meer dan honderd uur aan materiaal geschoten van Jackson's voorbereidingen op de concertreeks. "Hierin is te zien hoe Jackson werkt met de zangers, dansers en muzikanten die aan de show meewerkten", lichtte Ortega toe.

Mexico gedoogt drugsbezitMexico Stad

Mexicanen mogen voortaan een kleine hoeveelheid drugs bij zich hebben. Wie wordt betrapt op drugsbezit krijgt het advies om aan een afkickprogramma deel te nemen.

Tot nu toe was elke vorm van drugsbezit strafbaar, maar werd niemand vervolgd die maar weinig bij zich had. Sommige agenten dreigden daar wel mee, maar zagen er vanaf als de overtreder bereid was de overtreding af te kopen.

In 2006 werd een soortgelijke drugswet onder druk van de Verenigde Staten niet aangenomen. Nu reageren de Amerikanen terughoudend en willen ze eerst zien welk effect de drugswet heeft.

Bron: NOS.nlNederlandse drugsbende in Italie opgerold


ROME

De Italiaanse politie heeft samen met andere Europese en Zuid-Amerikaanse agenten een Nederlandse drugsbende ontmanteld. In totaal zijn veertien Nederlandse drugskoeriers gearresteerd en is ruim 55 kilo cocaine in beslag genomen. Dat hebben de Italiaanse autoriteiten donderdag bekendgemaakt.

De politie op de Romeinse luchthaven Fiumicino rook onraad omdat de criminelen, die vaak vergelijkbare kleding droegen, volgens een vast patroon vanuit Suriname via Rome naar Belgie en Nederland afreisden.
De arrestaties vonden de afgelopen zeven maanden plaats, de laatste in juli op het Brusselse vliegveld Zaventem.

De cocaine was verborgen in dubbele bodems en in handvaten van koffers. De cocaine had een geschatte straatwaarde van ruim 20 miljoen euro.

Bron: ANP

Stonede smokkelaar propt auto vol met illegalen


Een Kroatische mensensmokkelaar heeft het wel erg bont gemaakt. De politie constateerde tijdens een routinecontrole in de buurt van de Duitse stad Passau, bij de grens met Oostenrijk, dat de man liefst zeventien illegalen vervoerde in zijn auto, terwijl hij ook nog eens onder invloed was van drugs.


De Kroaat had vrijwel het complete interieur van zijn Chrysler Voyager verwijderd om ruimte te creëren voor zijn passagiers, zes mannen, vier vrouwen en zeven kinderen. Hij gebruikte amfetamine om de slaap te verdrijven tijdens de lange rit van Hongarije naar Duitsland.


Een geschokte politiewoordvoerder noemde de actie van de mensensmokkelaar "niet alleen inhumaan, maar ook gevaarlijk". "Deze mensen zaten urenlang in een overvolle auto, terwijl de buitentemperatuur 30 graden Celsius was.


De bestuurder heeft toegegeven dat hij onder invloed was van drugs en er waren geen autogordels."De bestuurder is gearresteerd. De politie stuurde de illegalen terug naar Oostenrijk.Wapens tegen de Mexicaanse griep


De Mexicaanse griep hangt als een dreigende wolk boven Nederland. Wat te doen om de ziekte zoveel mogelijk buiten de deur te houden?


Collega’s met een loopneus worden met argusogen in de gaten gehouden. Toetsenborden die de laatste vijf jaar niet zijn schoongemaakt, maken ineens kennis met desinfecterende doekjes. De voorraden handzeep en tissues vliegen de winkels uit.

De Hema speelt handig in op de heersende griephype met een speciale nieuwsbrief waarin wordt aanbevolen handzeep, vitamine C, echinacea-tabletten en een goede thermometer in huis te halen. De benodigde producten zijn natuurlijk te koop bij de Hema zelf, die ze voor het gemak bij elkaar zet in de winkel. Dat de consument wel degelijk voorzorgsmaatregelen wil nemen, blijkt uit het feit dat de voorraad hand-gels en tissues na het verschijnen van de nieuwsbrief met anti-grieptips binnen twee weken op was en inmiddels opnieuw is aangevuld.

Hema-woordvoerder Jan Willem te Gussinklo benadrukt dat de Hema niet pretendeert haar klanten van Mexicaanse griep te kunnen vrijwaren. „Maar wij proberen wel te zorgen dat we onze klanten zo goed mogelijk kunnen informeren. Onze medewerkers krijgen voorlichting over wat de Mexicaanse griep is en hoe die mogelijk te voorkomen is. De informatie die we geven, is gebaseerd op de voorlichting vanuit de overheid.” Exacte cijfers wil Te Gussinklo niet geven over de verkoop van de ’anti-griepproducten’.

Bij A. Vogel, producent van natuurlijke geneesmiddelen, is het aantal vragen over Echinaforce, dat weerstandsverhogend zou zijn, de afgelopen twee weken verdubbeld. Volgens een woordvoerster is de consument nog niet grootschalig aan het inkopen, maar wil hij er wel meer over weten in verband met de Mexicaanse griep. De woordvoerster: „Wij gaan niet verkondigen dat Echinaforce de griep tegengaat, maar wij adviseren wel de weerstand zo hoog mogelijk te maken door het eten van voldoende groente en fruit. Het gebruik van Echinaforce is een goede aanvulling op een gezond dieet.”

Ook op de werkvloer nemen werkgevers het zekere voor het onzekere. Dat gaat van het inkopen van grieppreventiepakketten, tot het aanbieden van gratis fruit aan de medewerkers. De Groene Tas bezorgt fruitschalen en manden op werkplekken. De laatste drie weken steeg het aantal aanvragen voor offertes van een paar per dag tot 15 à 20 per dag, aldus Sieger Koeman van Degroenetas.nl. Volgens de fruitleverancier hopen werkgevers door het verstrekken van gratis fruit op kantoor de weerstand van het personeel tijdig te verhogen.

Minigrip Nederland biedt via de website www.grieppreventiepakket.nl bedrijven en instellingen complete pakketten aan met desinfecterende handlotions, latex handschoenen, desinfecterende mondkapjes en doekjes. „Op het moment gaat de verkoop verschrikkelijk hard”, zegt Rob Vlug, manager van de verkoop van medische producten. „We raken door onze voorraden heen. Ik vrees dat er bepaalde producten, zoals een specifiek type mondkapje voor gebruik in ziekenhuizen, over een paar weken niet meer leverbaar zijn. Fabrieken beginnen nu pas meer te produceren, maar eigenlijk is dat te laat. De levertijd voor bepaalde mondkapjes is bijvoorbeeld vier maanden.”

Er komen dagelijks tientallen bestellingen via www.grieppreventiepakket.nl en www.griepophetwerk.nl binnen volgens Vlug. De vraag vanuit bedrijven en instellingen naar desinfecterende doekjes en lotions is het grootst.

Bij huisartsen is de toch al niet geringe werkdruk door onrust over de Mexicaanse griep nu al toegenomen, terwijl de echte golf pas in het najaar wordt verwacht. In het somberste scenario raakt een derde van de Nederlanders besmet. „Ik heb geen exacte aantallen, maar feit is wel dat er de laatste weken beduidend meer telefoontjes binnen zijn gekomen bij huisartsenpraktijken met vragen over de Mexicaanse griep”, zegt Fulco Seegers van de landelijke huisartsenvereniging. „We proberen iedereen zo goed mogelijk te woord te staan en door te verwijzen naar brochures en websites. Als de griep echt toeslaat en bijvoorbeeld ook veel huisartsen ziek worden, gaan we werken met centrale meldpunten waar mensen telefonisch verder geholpen kunnen worden. De voorbereidingen door huisartsen, ziekenhuizen, GGD en hulpdiensten vinden nu plaats.”

Om onduidelijkheid en vragen over de griep zoveel mogelijk weg te nemen begint het ministerie van VWS volgende week een publiekscampagne. Internetgebruikers kunnen te rade gaan op de speciaal opgezette website www.grieppandemie.nl. Voor mensen die geen internet hebben, komen er brochures en radio- en televisiespotjes.

Maar maakt al die aandacht de mensen niet angstiger dan nodig?

Volgens Toon van Wijk van VWS is het de bedoeling om mensen praktische tips te geven. „Wanneer is het raadzaam om contact op te nemen met de huisarts en welke hygiënetips kunnen mensen nemen om de griep zoveel mogelijk buiten de deur te houden? Het is belangrijk dat mensen weten wat ze zelf kunnen doen en laten. Dat neemt juist onzekerheid weg.”

Er is geen reden om met de gordijnen dicht thuis te gaan zitten om elke risico op besmetting uit te sluiten. „Ga vooral door met leven,” zegt Jessica Grootenboer van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM.

„Er zijn tal van maatregelen die je kunt nemen om het risico te verkleinen, maar dat betekent niet dat de griep gegarandeerd aan je deur voorbij gaat. Gezond eten en de weerstand op peil houden is altijd goed. In het ergste geval raak je ziek, blijf je een paar dagen binnen om goed uit te zieken en daarna kun je gewoon weer verder.”

Tekst: Maartje Smeets
Bron: Trouw

Trein machinist vandaag voor de rechter


ARNHEM

Een machinist die betrokken was bij een treinongeluk, drie jaar geleden op het station in Arnhem, staat vandaag voor de rechter.

Zijn goederentrein botste in november 2006 op een passagierstrein. 31 mensen raakten daarbij gewond, 11 van hen moesten naar het ziekenhuis.

Uit onderzoek van de Inspectie Verkeer en Waterstaat bleek dat de man de route niet goed kende en door rood reed.

Bron: Omroep Gelderland

Transseksueel geweigerd in sportschool


Een 65-jarige transseksueel uit Winschoten heeft aangifte gedaan van discriminatie door een plaatselijke sportschool. Ester Zwart werd naar eigen zeggen geweigerd toen ze zich wilde inschrijven.

Haar vriendin kon zonder meer lid worden, de transsekuseel kreeg te horen dat ze op moest hoepelen. De sportschool voorzag onder meer problemen bij het douchen. "We hebben een aantal regels en daar moet iedereen zich aan houden", vertelt sportschoolhouder Dennis Stoker aan RTV Noord. "Je kan niet met een leren rokje en op hoge hakken gaan sporten."

Stoker dacht aanvankelijk met een verklede man van doen te hebben die een geintje met hem uithaalde. Zwart is echter al acht jaar officieel een vrouw. Zwart eist gerechtigheid. "Ik wil dat je in 2009 niet meer gediscrimineerd wordt op grond van je uiterlijk en wat je bent."

Het OM zal uiteindelijk moeten beslissen of tot vervolging van de sportschool wordt overgegaan.

Bron: De Pers

Argentijnse staat koopt voetbalrechten


De Argentijnse staat is het onder schulden wankelende nationale voetbal te hulp geschoten en haalt de sport weg bij de particuliere kabeltelevisie. Donderdag tekenden daarvoor kabinetschef Aníbal Fernández en de voorzitter van de nationale voetbalbond AFA, Julio Grondona, een verdrag waarmee de staat de uitzendrechten van voetbalwedstrijden voor een periode van tien jaar verwerft.

Daarvoor betaalt de overheid jaarlijks 110 miljoen euro, twee keer zo veel als wat de AFA van een particuliere zender kreeg. Bij de feestelijke ondertekening waren de Argentijnse president Cristina Kirchner en de trainer van het nationale elftal Diego Maradona aanwezig. Kirchner zei dat het haar plicht is alle Argentijnen, ook hen die niet voor kabeltelevisie kunnen betalen, toegang tot hun favoriete sport te verschaffen.

De Argentijnse voetbalcompetitie gaat met een week vertraging komend weekeinde van start. De bond nam dat besluit nadat bekend was geworden er een overeenkomst met overheid was bereikt.

De eerste competitieronde van de Argentijnse competitie stond op het programma voor 14 augustus. De voetbalbond AFA besloot de start echter op te schorten vanwege de financiële problemen waar veel clubs mee kampen. De spelersvereniging FAA berekende dat de clubs uit de hoogste divisie nog ruim 7 miljoen euro aan salarissen zouden moeten betalen aan de voetballers. Volgens de AFA moest eerst een oplossing worden gevonden voor de vele schulden voordat de competitie kon beginnen.

Bron: De Pers

Een gebroken hart doet écht pijn


Wetenschappers hebben een genetisch verband ontdekt tussen fysieke pijn en sociale afwijzing.

Een studie van de universiteit van Californië, die verscheen in Proceedings of the National Academy of Sciences, bewijzen wat velen misschien al eens hebben ondervonden, namelijk dat afgewezen worden echt wel pijn kan doen.

Volgens de onderzoekers bevat het menselijke lichaam een gen die fysieke en sociale pijn met elkaar verbinden. Het gen (OPRM1), dat een van de natuurlijke pijnstillers in het lichaam reguleert, is ook betrokken in pijnlijke ervaringen op sociaal vlak.

De variatie in het gen bepaalt de gevoeligheid van de persoon voor afwijzing. Mensen met een zeldzame vorm van het gen, zijn gevoeliger voor afwijzing en ervaren meer verdriet dan mensen met de normale variant.

De wetenschappers onderzochten het speeksel van 122 deelnemers om na te gaan welke vorm van het pijngen OPRM1 ze hadden en maten dan hun gevoeligheid voor afwijzing.

Evolutie

Het is de eerste keer dat een onderzoek aantoont dat genen die gelinkt zijn met fysieke pijn, ook betrokken zijn in mentaal pijnlijke momenten, zoals sociale afwijzing of het breken met een geliefde.

Volgens de wetenschappers zou het letterlijk voelen van pijn door een gebrek aan sociale contacten een manier van het evolutionair systeem zijn om ons te zeggen dat we er alles aan moeten doen om die contacten in stand te houden.