Staatssecretaris Bussemaker slaat de plank volledig mis


Staatssecretaris Bussemaker

‘Staatssecretaris Bussemaker slaat de plank volledig mis, ze stelt gemeenten in een kwaad daglicht en ik kan niets anders zeggen dan dat ze aan stemmingmakerij doet’ zegt Sandra Korthuis, directieraadslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Welzijnsgeld wordt door gemeenten niet besteed aan lantaarnpalen. Korthuis: ‘Haar opmerkingen missen elke feitelijke grond’.


De staatssecretaris stelde dat uit onderzoek was gebleken dat gemeenten de extra 127 miljoen euro die zij in 2010 zullen krijgen voor het opvangen van AWBZ-bezuinigingen aan andere dingen besteden, 'zoals lantaarnpalen en parkeerplaatsen'.

Ten eerste is het onjuist omdat het bedrag van 127 miljoen euro niet in zijn geheel bedoeld voor welzijn; 25 miljoen euro is bedoeld (en geoormerkt) voor de huishoudelijke hulp, en nog eens 34 miljoen euro gaat naar een aantal nadeelgemeenten. Voor het opvangen van de AWBZ-bezuiniging met welzijnsvoorzieningen is dus volgend jaar geen 127 miljoen, maar 68 miljoen euro beschikbaar.

Ook komen de middelen per 1 januari 2010 voor gemeenten beschikbaar. Gemeenten zijn er door het rijk pas met de september circulaire 2009 over geïnformeerd. Het is dus onmogelijk dat er nu al valide onderzoeksgegevens zijn waar de besteding van dat geld uit zou blijken. Afgezien daarvan kan een onderzoek onder 12 gemeenten, waar Bussemaker naar verwijst, nooit representatief zijn.

Ten derde: gemeenten staan al sinds eind 2008 klaar om beleid te maken om de gevolgen van de AWBZ-bezuiniging op te vangen. Maar zij worden sterk gehinderd door het feit dat deze staatssecretaris en haar instanties (het CIZ) er niet in slagen gemeenten adequaat te informeren over de getroffen doelgroepen. De eerste kwartaalrapportage kwam pas in de loop van de zomer, de toegezegde uitsplitsing naar wijk en buurtniveau blijft tot op heden uit en de levering van individuele cliëntgegevens is pas in juli mondjesmaat op gang gekomen. Gemeenten hebben dus totaal nog geen beeld hebben van de effecten van de pakketverkleining in de AWBZ. Overigens is het CIZ nog volop bezig met het herindiceren van de oude doelgroep.

Ten slotte noemen we nog de afspraak die het kabinet in april met de VNG heeft gemaakt over de genoemde 127 miljoen euro. Die afspraak was op uitdrukkelijk verzoek van het kabinet 'for better or for worse'. Het kabinet wilde uitdrukkelijk niet dat achteraf onderzocht zou worden of de middelen voldoende zouden zijn. Ook in dat licht slaat de staatssecretaris de plank volledig mis! Overigens hebben al heel veel gemeenten eigen geld in de Wmo gestoken omdat eerdere middelen van het rijk ontoereikend waren.

‘De staatssecretaris levert met haar opmerking een bijdrage aan de verkokering van de Wmo. Als namelijk alle middelen binnen de Wmo geoormerkt worden voor bepaalde uitgaven, is er van breed beleid geen sprake meer. Dit bevreemdt de VNG des te meer, daar een maand geleden nog een constructief gesprek is gevoerd met de staatssecretaris over het weghalen van schotten binnen de Wmo’ aldus Sandra Korthuis.

Bron: VNG

Onduidelijkheid koopzondagen de wereld uitDe Kamer hield deze week een spoeddebat over de aanscherping van de Winkeltijdenwet. In het regeerakkoord is afgesproken, dat die wet in deze periode verduidelijkt wordt.


Volgens de wet mag je 12 koopzondagen per jaar hebben, met als uitzondering dat winkels in toeristische gebieden elke zondag open mogen zijn. Rondom die zogenaamde toerismebepaling is veel onduidelijkheid, en er wordt ook veel misbruik van gemaakt. De nieuwe wet moet een einde maken aan de onduidelijkheid.

Minister van der Hoeven kondigde twee weken geleden aan, de invoering van de wet uit te willen stellen, met het oog op de crisis. De Kamer wachtte toen nog op antwoorden van het ministerie én van het CBS over de effecten van de aanscherping van de wet op onder andere de werkgelegenheid.

CDA-kamerlid Elly Blanksma vindt dat de minister te snel praat over uitstellen. ‘We hebben de antwoorden net binnen, en daar gaan we binnenkort met het parlement over praten. De Tweede Kamer beslist vervolgens over de rest van het tijdspad. Invoeren per 1 januari is wellicht te kort dag, maar wat ons betreft moet bijvoorbeeld 1 juli haalbaar zijn. We willen de onduidelijkheid over de toerismebepaling gewoon de wereld uit. Dat is voor iedereen uiteindelijk het beste.’

Bron: CDA

De vrijdagmiddag cartoon

Elke vrijdagmiddag een leuke cartoon met betrekking op de actualiteit...


Succes in onderzoek aidsvaccin


Revolutionaire ontdekking in AIDS onderzoek

Voor het eerst in de geschiedenis is een aidsvaccin getest dat in staat is om de kans op een hiv-infectie te verlagen. Uit de eerste resultaten van een zevenjarige studie in Thailand onder 16.000 mensen blijkt dat dit vaccin de kans op een hiv-infectie met 31% verlaagt. Het Aids Fonds is aangenaam verrast door deze uitkomst. Dit is een bemoedigende stap in de zoektocht naar een effectief hiv-vaccin. Reikhalzend kijken we uit naar de complete onderzoeksrapportage die op 20 oktober wordt gepresenteerd.

Resultaten
In deze studie werd de werking van twee vaccins gecombineerd. En van de vaccins is het zogenaamde VaxGen vaccin van Global Solutions for Infectious Diseases. Dit vaccin bleek zeven jaar geleden niet effectief te zijn nadat het bij duizenden vrijwilligers was getest. Het andere middel is ALVAC-HIV van Sanofi Pasteur, dat nog niet eerder op effectiviteit werd getest. Aanvankelijk waren de verwachtingen over effectiviteit dan ook laag gespannen. Het is verrassend dat er een beschermingsgraad van 31% is gevonden.
Echter het vaccin blijkt niks te kunnen betekenen voor mensen die genfecteerd raken met hiv. Er is in de Thaise studie bekeken of het vaccin ervoor zorgt dat het beloop van een hiv-infectie minder ernstig is. Dit blijkt niet het geval te zijn. De mensen die het vaccin kregen en toch hiv opliepen, hadden een vergelijkbaar beloop als genfecteerde mensen zonder vaccin.

Wat betekent het onderzoek?
Een vaccin dat voor 31% bescherming biedt tegen een hiv-infectie is nog niet effectief genoeg. Bovendien moet ook nog blijken of dit vaccin effectief is bij mensen op andere continenten. Immers het hiv-virus kent verschillende varianten, die zijn verspreid over de wereld. Het streven is uiteraard om een vaccin te vinden dat grotendeels effectief is. Wij zijn enthousiast maar ook realistisch. Voordat een vaccin klaarligt dat wereldwijd kan worden gebruikt, moet er nog veel onderzoek worden gedaan. De resultaten uit Thailand bewijzen dat het belangrijk is om te blijven investeren in lange termijn oplossingen. Overheden hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid zoals ze die ook bij de ontwikkeling van andere vaccins hebben gespeeld.

Software moet overstroming voorkomenAmsterdam
Software van informatici van de Universiteit van Amsterdam (UvA) maakt supercomputers nu direct inzetbaar bij aanstaande rampen. Het Instituut voor Informatica van de UvA heeft met Nederlandse en buitenlandse bedrijven opdracht gekregen van de Europese Unie om een succesvolle proef in de praktijk te brengen.


Tot nu toe speelden supercomputers nauwelijks een rol bij overstromingen. De informatieverzameling vanuit verschillende sensoren, integratie van data en de computersimulaties worden nu voor het eerst ingezet in de strijd tegen het water. Het project duurt drie jaar en behelst onder meer de ontwikkeling van software, koppeling met satellieten en computerconnecties en -simulaties.

De onderzoekers plaatsen verspreid over Europa speciale waarnemingsapparatuur (sensoren) op vulkanen, scheuren in de aardkorst en op (te) zwakke dijken en bruggen. Deze apparatuur stuurt via internet informatie naar computersystemen die met intelligente software conclusies kunnen trekken over het aanstaande gevaar.

Bij een aanzienlijke dreiging wordt vervolgens een supercomputer ingeschakeld die snel verschillende scenario's kan doorrekenen. Dit maakt duidelijk of, en zo ja, hoe een ramp zich kan voltrekken. Mocht een enkele supercomputer niet genoeg zijn dan is de Amsterdamse software ook in staat om direct andere supercomputers te hulp te roepen, of deze nu in Amsterdam, Londen, New York of Tokyo staan.

Dijkbewaking
Speciale aandacht gaat in de opdracht uit naar dijkbewaking. Bij dreigende situaties kan de waarnemingapparatuur risicovolle dijken snel identificeren en de dreiging nauwkeurig vaststellen. Bij wijze van proef worden dijken in Londen, Amsterdam en het Russische St. Petersburg bewaakt. In de testfaciliteit van de Nederlandse IJkdijk vormt een echte dijk een onderdeel van de proef.

Aan dit eScience-project nemen naast de UvA ook diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen deel: TNO ICT, Stichting Onderzoek Water, het Engelse HR Wallingford, het Poolse Cyfronet en Siemens uit Rusland.

KWF: Tabak 10% duurder


Amsterdam, 24 september 2009

KWF Kankerbestrijding pleit voor een accijnsverhoging op tabaksproducten met minimaal tien procent. Dit zal het tabaksgebruik onder de Nederlandse bevolking verlagen. Op termijn zullen daardoor minder mensen kanker krijgen. Een verhoging van de accijnzen met tien procent (vijftig cent) op tabaksproducten levert de overheid zo'n tweehonderd miljoen euro extra financiële ruimte op. Toch is deze verhoging niet opgenomen in het belastingplan 2010. Een gemiste kans volgens KWF Kankerbestrijding.


Tabaksgebruik bepaalt gezondheidsverschil
Vooral groepen zoals jongeren en mensen uit lage inkomensgroepen, twee groepen die het speerpunt vormen in het gezondheidsbeleid van het huidige kabinet, zullen minder gaan roken na een accijnsverhoging. Voor jongeren maakt een hoge prijs van tabaksartikelen het product minder aantrekkelijk. De kans is groot dat ze daarom niet beginnen met roken of eerder stoppen. Rokers uit lage inkomensgroepen zullen bij een hoge prijs van tabaksartikelen minder gaan roken of zelfs stoppen met roken. Internationaal onderzoek laat zien dat gezondheidsverschillen tussen mensen uit de hogere en lagere inkomensgroepen grotendeels veroorzaakt worden door tabaksgebruik.

Tweehonderd miljoen voor de schatkist

Wat vind Nederland nu écht van Geert Wilders ?    Een openbare opiniepeiling

Wat vind Nederland nu écht van Geert Wilders, dat vraag ik me af.
Hoe populair is hij, valt het wel mee en is zijn succes in Europa te danken aan protest-stemmen?

Er word veel over Wilders en zijn PVV gesproken helaas is dit op televisie altijd 'politiek correct'
en op diverse fora worden de reacties gecensuureerd en dus verwijderd.

De Nieuwsgier wil een betrouwbaar beeld creeren in combinatie met een open discussie.
Dat is ook de reden dat je nu op het Nieuwsgier Forum mee kan doen aan


(Iedereen kan meedoen, om berichten te plaatsen moet je je wel even aanmelden)

Spoorwegpolitie trekt dienstpistool tegen reljeugdTwee agenten van de Dienst Spoorwegpolitie van het Korps landelijke politiediensten hebben afgelopen nacht in Alkmaar hun dienstpistool moeten trekken om zich tientallen jongeren van het lijf te houden. Later zijn er 6 jongeren in de binnenstad van Alkmaar aangehouden.


Na afloop van de voetbalwedstrijd AZ-Jong Ajax zochten hooligans die zich supporter noemen van de teams in en bij het station elkaar omstreeks middernacht op voor een confrontatie. Tientallen jongeren keerden zich in de hal van het station tegen de 5 aanwezige Spoorwegpolitiemensen. Zij konden de baldadige jongeren naar buiten dirigeren.

Buiten escaleerde de situatie, en werd er met bloembakken en fietsen richting de politiemensen gegooid. Die kwamen hierbij zo in het nauw dat ze genoodzaakt waren het dienstpistool te trekken. Ook werden collega’s ter assistentie ingeroepen.

Er is niet geschoten. Daarop trokken de jongeren zich terug richting binnenstad. Daar kon de toegesnelde Mobiele Eenheid 5 jongeren oppakken, de Spoorwegpolitiemensen konden ook 1 raddraaier arresteren. De 6 jongeren, in de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar en afkomstig uit Alkmaar en Sint Pancras, zijn ingesloten.

De agenten van de spoorwegpolitie hebben aangifte gedaan.

Bron: Alle Politie berichten

Zeldzame Kleine Dwergvleermuis voor de tweede keer gezien in Nederland


Zeewolde
Tijdens veldonderzoek dat Tauw uitvoert voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Diemen is de Kleine dwergvleermuis waargenomen. Een unieke gebeurtenis omdat dit pas de tweede keer is dat deze vleermuissoort in Nederland is aangetroffen.

De Kleine dwergvleesmuis is in de nacht van 9 op 10 september gesignaleerd tijdens veldwerk in de omgeving van Zeewolde (Flevoland). 'Tijdens een vleermuisinventarisatie hebben we samen met de Zoogdiervereniging het geluid van één exemplaar opgenomen', vertelt Lotte Schouten van de Tauw. 'En uit analyse van de opname door vleermuisexpert Herman Limpens bleek het inderdaad om deze soort te gaan. De Kleine dwergvleermuis is slechts eenmaal eerder waargenomen - dat was in Leersum in 2008 - en is dus een grote zeldzaamheid in Nederland.'

Vleermuisinventarisatie
Tauw voerde de vleermuisinventarisatie in opdracht van TenneT TSO uit voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding van Eemshaven via Ens naar Diemen. Hiervoor is in augustus 2009 de startnotitie voor de milieueffectrapportage ter visie gelegd waarin een aantal zoekgebieden aangewezen is waarbinnen tracéalternatieven onderzocht worden.

Het is vrij uniek dat in dit stadium van een groot project een waarneming van de Kleine dwergvleermuis plaatsvindt. Normaal gesproken vindt onderzoek op detailniveau pas plaats als de tracéalternatieven bekend zijn. Tijdens het vervolgonderzoek zal gekeken worden welke effecten er mogelijkerwijs zijn op de Kleine dwergvleermuis; hier zal zo veel mogelijk rekening mee gehouden worden.

Kleine dwergvleermuis
De Kleine dwergvleermuis is net wat kleiner dan de Gewone dwergvleermuis die meer algemeen voorkomt in Nederland. De Kleine dwergvleermuis jaagt vooral bij water, terwijl de Gewone dwergvleermuis een veel breder foerageergebied heeft. Beide soorten zijn ook te onderscheiden doordat ze op een verschillende frequentie roepen. De Kleine dwergvleermuis roept met een frequentie van 55 kHz, 10 kHz hoger dan de Gewone dwergvleermuis. Verder hebben de mannetjes van beide soorten ook duidelijk een verschillende baltsroep.

Nieuw album Michael Jackson, Singlerelease 'This is it' 12 oktober


In de voetsporen van Elvis, 2pac en zelfs onze eigen Hazes


Er komt een nieuw dubbel album uit van Michael Jackson, met de titel This is it. Jackson zet hiermee een traditie van muzieklegenden voort, namelijk albums uitbrengen en verkopen tot ver na de dood.

 Het album zal vanaf 26 of 27 oktober te koop zijn, daags voor de premiere van de bioscoopfilm 'This is it'. Een strategisch logische zet van platenmaatschappij Sony. Op het album staat onder andere veel niet eerder uitgebracht materiaal van de king of pop.

This is it  de CD
Op CD I  staan de originele versies van enkele van zijn grootste hits, de cd is zo geproduceerd dat de muziek gelijk is aan die in de gelijknamige film. De cd eindigt met twee versies van het nooit uitgebrachte "This Is It." Deze single wordt ook gebruikt aan het eind van de film. De backing vocals tijdens dit nummer (achtergrondzangers) zijn de broers van Michael zelf. Alsof de Jackson Five weer terug zijn.

CD II  bevat niet eerder uitgebrachte versies van enkele classic's van Jackson. Deze schijf beschikt tevens over ontroerende gesproken woorden in een gedicht van Michael Jackson, getiteld "Planet Earth", dat nooit eerder te horen was.

De single 'This is it' is het eerste nummer van het album dat als single uitgebracht zal worden, deze 'premiere' zal geschieden op 12 oktober 2009

Het dubbel album is een stand-alone aanvulling op de film en bevat een 36-pagina tellend 'herdenkingsboekje' met exclusieve foto's van Michael tijdens zijn laatste repetitie.

This is it  De film
De film This is it zal op 28 oktober in premiere gaan. De film biedt een uniek kijkje in het leven van Michael Jackson tijdens de aanloop naar zijn geplande concertenteeks in de O² arena in Londen. De film bestrijkt de april

Ontdek Michael
In rauw en openhartig detail, laat This is it een beeld  zien van een zanger, een danser, cineast, architect, creatief genie en groot kunstenaar op een echte en eerlijke wijze, terwijl hij zijn kunsten creëerde en zijn laatste show perfectioneerde is er meer dan honderd uur aan beeldmateriaal opgenomen,dit is gebruikt voor de film. Je zult hem zien zoals je hem nog nooit gezien hebt.

"Bijstand en kinderbijslag niet automatisch voor arbeidsmigranten"
Minister Donner heeft vorige week een notitie naar de Kamer gestuurd over arbeidsmigratie in relatie tot onze sociale zekerheid


Den Haag
CDA-kamerlid Eddy van Hijum had daar eerder om gevraagd, maar is wel kritisch over de notitie. Er worden wat hem betreft te weinig concrete stappen ondernomen om de sociale zekerheid te beschermen. ‘Er werken in Nederland honderdduizenden mensen uit het buitenland. Op zich is daar, zolang er werk voor hen is, niets mis mee. Het CDA vindt het desondanks niet meteen terecht dat al deze mensen ook een beroep kunnen doen op sociale zekerheid, wanneer zij hun baan kwijt raken’, aldus Van Hijum. Hij noemt met name de bijstand en de kinderbijslag als aandachtspunt voor de regering.


Het CDA tweede kamerlid en zijn slogan...

Vaccinatie mexicaanse griep (H1N1) voor deel medisch personeel
Minister Klink heeft nauwkeuriger bepaald welk gezondheidspersoneel als eerste in aanmerking komt voor vaccinatie tegen de Nieuwe Influenza A (H1N1).

Dit schrijft minister Klink vandaag in een brief aan de koepelorganisaties in de gezondheidszorg. Het gaat om gezondheidszorgpersoneel dat veel contact heeft met patiënten uit medische risicogroepen.

De volgende (beroeps)groepen komen als eerste in aanmerking voor vaccinatie:

  • Zorgpersoneel in ziekenhuizen

  • Ambulancepersoneel

  • Huisartsen en huisartsenposten

  • Huisartsassistenten, ondersteunend personeel

  • Zorgpersoneel in verpleeg- en verzorgingshuizen

  • Zorgpersoneel in instellingen voor gehandicapten

  • Thuiszorgmedewerkers

  • Verloskundigen

De vaccinatie van gezondheidswerkers moet medische risicogroepen beschermen tegen de Nieuwe Influenza A (H1N1).

Bestellen vaccin
Binnenkort krijgen de geselecteerde beroepsgroepen in de zorg een uitnodiging om vaccins te bestellen bij het Nederlands Vaccin Instituut (NVI). Het RIVM werkt aan een selectiecriterium voor zorginstellingen om te bepalen welk personeel in aanmerking komt voor een vaccin. Met het criterium kunnen zorginstellingen zelf vaststellen welke personeelsleden een vaccinatie krijgen.

Niet verplicht, wel verstandig

Kinderen kunnen beter met de hand leren schrijven dan met een toetsenbordWashington
Een pen is beter om mee te leren schrijven dan met het toetsenbord van een computer. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek.

Virginia Berninger, professor psychologie aan de Universiteit van Washington, onderzocht kinderen door hen het alfabet, volledige zinnen en korte verhalen te laten schrijven op beide manieren.

Alleen het alfabet schrijven ging iets beter op een computer. Bij het schrijven van verhaaltjes deden kinderen het beduidend beter met de pen, zegt Berninger in het Amerikaanse tijdschrift 'Learning Disability Quarterly'. “Ze schreven meer en ze schreven vlugger.” Leerlingen van het vierde en zesde leerjaar schreven ook vollediger zinnen met de pen dan met het toetsenbord.

Nog niet duidelijk
De studie ging na hoe het cognitieve proces verloopt, dat gedachten en ideeën in geschreven taal omzet. Waarom dat proces anders verloopt bij het schrijven met pen en computer, is nog niet duidelijk, zegt Berninger. Daar is nog verder onderzoek voor nodig.

“We moeten nog meer leren over hoe het schrijven met de computer in zijn werk gaat”, aldus de psychologe. “Scholen hebben computers maar ze hebben ze niet geïntegreerd in het onderwijs aan de jongste leerlingen. We moeten kinderen tweetalige schrijvers leren worden zodat ze zowel met de pen als met de computer kunnen schrijven. Dus gooi je pen of  pc niet weg. We hebben allebei nodig.”

100% Wilders

Omdat op sommige fora nogal sprake is van Censuur, is de Nieuwsgier een forum begonnen waar alles kan en alles mag !

Dus...

Of je Geert Wilders wilt bashen...Of hem wilt prijzen....Op Dit Forum kan het allemaal... reclame- en censuurvrij
                                   

               

WNF-LifeGuards tellen 30 bruinvissen in de Oosterschelde


De bruinvis is kleinste tandwalvis van de Noordzee en gelijk de meest voorkomende. In de Nederlandse kustwateren worden ze het meest gezien in de winter, langs de Noord-Hollandse kust en ten noorden en noordwesten van de waddeneilanden. Ze leven in kleine groepjes van 2 tot 10 dieren, maar soms worden ze ook in complete scholen van wel 50 dieren gesignaleerd.In de Oosterschelde leven minimaal dertig bruinvissen. Dat blijkt na een telling op zaterdag 18 september. Toen deden twaalf WNF-LifeGuards samen met vrijwilligers van Stichting Rugvin onderzoek naar de aantallen bruinvissen in de Oosterschelde. Het onderzoek was voor de tweede missie van het jongerenprogramma WNF-LifeGuard: Missie Bruinvis.

De Oosterschelde stond vroeger in open verbinding met de Noordzee. Zeehonden, walvisachtigen, vissen en andere dieren zwommen net zo makkelijk de Oosterschelde in als uit. In 1986 werd de bouw van de Oosterscheldekering afgerond. Sinds een aantal jaar worden er regelmatig bruinvissen waargenomen, maar niemand wist tot afgelopen zaterdag hoeveel dieren er rondzwommen. Om meer te weten te komen organiseerde het WNF samen met Stichting Rugvin een telling.

Harder optreden tegen uithuwelijken en vrouwenhandel in Marokko en Turkije


Ernst Hirsch Ballin zweert het U...

De Rotterdamse wethouder Jantine Kriens wil dat minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) ervoor gaat zorgen dat in het buitenland beter kan worden opgetreden als meisjes tegen hun zin in onder meer Marokko of Turkije zijn achtergelaten of uitgehuwelijkt. Dat heeft Kriens maandag gezegd in het televisieprogramma Nova.

Justitie moet de procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie, vertellen dat zij een zogenoemde aanwijzing gaan afgeven. Die aanwijzing moet ervoor zorgen dat ook de politie in het land waar de meisjes zijn achtergelaten of uitgehuwelijkt, in actie kan komen.

Momenteel kan alleen in Nederland actie worden ondernomen, zoals met het opleggen van een boete omdat ouders zich niet houden aan de Leerplichtwet. "Maar ik vraag me af in hoeverre dat helpt", zegt de wethouder.

Uit een pilotonderzoek in Rotterdam, waaraan onder meer de gemeente, de GGD en scholen meewerken, blijkt dat na de zomer zeven meisjes kwijt zijn, waarvan het vermoeden bestaat dat ze zijn achtergelaten in bijvoorbeeld Marokko of Turkije of er zelfs zijn uitgehuwelijkt.

Een eerder onderzoek van voor de zomervakantie wees al uit dat toen acht meisjes in de loop van het schooljaar een lege stoel hadden achtergelaten, waardoor het totaal op vijftien uitkomt.

Een deel van de meisjes is nog een het buitenland, een ander deel is weer terug in Nederland. Een aantal van hen verkeert nog wel in 'risicovolle situaties'.

Prinses Máxima benoemd als ‘Speciale Advocate’ van VN Secretaris-Generaal Ban Ki-MoonHare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is  maandag 21 september 2009, benoemd door Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-Moon tot 'Secretary-General’s Special Advocate for Inclusive Finance for Development'.

Het betreft een nieuwe functie voor de Prinses binnen de Verenigde Naties. De Prinses adviseert in deze functie niet alleen de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, maar zal zich ook wereldwijd inzetten om

Provincie Utrecht betaald € 57,9 miljoen voor ASR toren


Provinciale Staten Utrecht stemmen in met koop 'ASR toren'


Provinciale Staten van Utrecht hebben vandaag ingestemd met het kopen van de 'ASR toren'. De ASR toren is gelegen op kantorenpark Rijnsweerd in Utrecht en omvat circa 31.000 m2 kantoorruimte.

De kantoortoren wordt eind volgend jaar in eigendom overgedragen. De Provincie Utrecht neemt circa 70% van het kantoorgebouw zelf in gebruik. Met Fortis Bank (Nederland) N.V. wordt voor het overige gedeelte, ter grootte van circa 9.000 m2, een langjarige huurovereenkomst afgesloten.

De koopsom bedraagt € 82.750.000,-.

DTZ Zadelhoff heeft de Provincie Utrecht begeleid en geadviseerd bij de totstandkoming van deze transacties.

Biometrisch paspoort zorgt voor problemen


Hierboven: diverse biometrische kenmerken die in een paspoort toegepast kunnen worden


De invoering van het nieuwe paspoort met biometrische gegevens zoals de vingerafdruk plaatst Nederlanders in het buitenland voor grote problemen. Veel Nederlanders in het buitenland moeten na de invoering flinke afstanden afleggen om hun paspoort te verlengen.

Dat blijkt maandag uit reacties die de Wereldomroep ontving na de eerste berichten over de invoering in juli 2009. Tot nu toe konden Nederlanders in het buitenland voor het aanvragen van een nieuw paspoort terecht bij ambassades, consulaten-generaal en zo'n 340 honorair consulaten. Van die laatste groep blijven er nog maar veertig over die nieuwe paspoorten kunnen afgeven.

Kabinet stelt marktwerking in onderwijs uit tot 2013


Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) Foto: Peter Hilz


Den Haag
Staatssecretaris Van Bijsterveldt (OCW) wil de marktwerking in de volwasseneneducatie tot 1 januari 2013 uitstellen. Zij bereidt een wetswijziging voor. Dat heeft ze de gemeenten via een brief laten weten.


Op Prinsjesdag maakte het kabinet bovendien bekend dat bovenop de korting van 50 miljoen vanaf 2010, in 2011 nog eens 35 miljoen bezuinigd gaat worden op het educatiebudget.

Heldere termijn
In de Wet Participatiebudget is vastgelegd dat de oormerking voor educatie per 1 januari 2010 komt te vervallen en de bestedingsverplichting bij ROCs een jaar later.

De Kamer heeft dit destijds per amendement (31567, nr. 19) geregeld om een heldere termijn zonder afbouwperiode vast te stellen. Door deze keuzes nu te maken en vast te leggen kunnen alle betrokken partijen zich hierop voorbereiden, luidde de toelichting van de indieners Spies, Spekman en Ortega-Martijn.
De staatssecretaris van OCW wil hier nu van afwijken.

Educatie wordt gesoleerd

Dertien maanden geëist tegen meppende militairen


Eindhoven
Tegen twee militairen is vijftien maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, geëist voor mishandeling van een dakloze in Eindhoven in 2007. De twee hoofdverdachten worden door justitie verdacht van poging tot doodslag. Het Openbaar Ministerie maakt later op de dag de eisen tegen drie medeverdachten bekend.


De militairen van de kazerne Oirschot zouden ruim twee jaar geleden op 17 mei een 28-jarige zwerver in elkaar hebben geslagen. De dakloze zou zich bij een groepje van negen militairen hebben opgedrongen en om geld hebben gebedeld. Nadat ze hem wegduwden, zou hij een van de militairen met een gebroken fles in zijn been hebben willen steken, lieten de advocaten van de militairen eerder weten.

De negen militairen werden allemaal aangehouden, maar vier kwamen al snel op vrije voeten omdat ze niet actief bij de mishandeling betrokken waren. De militairen zijn na het incident geschorst.

Lerares de cel in na seks met tienermeisjeDe 26 jarige lerares Helen Goddard

Londen
De 26-jarige Helen Goddard uit Londen moet voor vijftien maanden de cel in. De muzieklerares heeft namelijk vijf maanden een verhouding gehad met een vijftienjarige leerlinge.


Goddard leerde het meisje kennen toen ze na de les samen een kopje koffie dronken. De vriendschap bloeide later uit tot een seksuele relatie, waarin ze samen zelfs een romantisch weekendje naar Parijs gingen.

Bij een huiszoeking in het huis van de lerares trof de politie diverse seksspeeltjes aan. Zo stuitte men onder andere op diverse vibrators en pluche handboeien.

De rechter acht bewezen dat de juf minimaal zes keer seks heeft gehad met het meisje. De relatie heeft geduurd van februari tot en met juli van dit jaar.

De muzieklerares moet nu voor vijftien maanden de cel in. De relatie tussen de twee blijft verboden tot het meisje achttien is.

Aantal dementie-patienten verdubbelt per 20 jaar

Londen
Het aantal mensen met alzheimer of een andere dementieziekte verdubbelt bijna om de twintig jaar, zo blijkt maandag uit een studie van Britse wetenschappers. De voornaamste oorzaak daarvan is de stijgende levensverwachting.


Volgens het onderzoek zullen volgend jaar bijna 36 miljoen dementiepatiënten geteld worden. Dat aantal zal stijgen naar 66 miljoen in het jaar 2030 en 115 miljoen in 2050.

Professor Martin Prince van King's College London, die het onderzoek leidde, benadrukt dat de huidige uitgaven voor onderzoek, behandeling en ziekenzorg niet stijgen in verhouding met de werkelijke impact van de ziekte.

Tot driekwart van de mensen die dementerenden verzorgen, krijgt te maken met psychische problemen.

Bron: Dpa

Één op de vijf Belgen straft kinderen nooit


Straffen kan op vele manieren...

Antwerpen
Eén op de vijf ouders straft zijn kinderen nooit. Alle andere kinderen kunnen zich wel aan een sanctie verwachten wanneer ze zich misdragen, zo blijkt uit een enquête van het christelijke ziekenfonds CM Midden-Vlaanderen. Voor het septembernummer van het gratis tijdschrift çava? ondervroeg het ziekenfonds bijna duizend Vlamingen over hun ervaringen bij het opvoeden van hun kinderen.


De meeste ouders zeggen een goede relatie met hun kinderen te hebben. In 76 procent van de gevallen werd deze relatie omschreven als openhartig, vertrouwelijk, vriendschappelijk of liefdevol. Ruim vier op de tien ouders bepalen samen met de kinderen de regels en afspraken die binnen het gezin gelden. In één op de drie gezinnen zijn het de ouders die alleen beslissen. Over tabak of drugs valt met de overgrote meerderheid van de ouders helemaal niet te onderhandelen: slechts 6 procent vindt dit bespreekbaar.

Lederschildpad aangespoeld op strand Huisduinen

Den Helder
Op het strand bij Huisduinen is maandagmorgen een dode schildpad aangetroffen. Het gaat om een zogeheten lederschildpad, die normaal niet in de wateren rondom Nederland voor komt.

Het is een flinke jongen: de schildpad is zo'n anderhalve meter lang. Volgens de Helderse strandvonder Cees Bontes is het de bedoeling dat het kadaver naar Ecomare op Texel gaat. ,,Daar gaan ze het dier dan ontleden en tentoonstellen.''

De schildpad is aan de achterkant aangetast, mogelijk is het dier geraakt door de schroef van een schip. Bioloog Piere Bonnet van Ecomare vermoedt dat het dier zo'n vijftien jaar oud is. De schildpad is volgens hem niet langer dan een week of twee, drie dood.


Afbeelding van Haeckels' Kunstformen der Natur (1904). De tand-achtige uitsteeksels, het flexibele schild en de verlengde voorpoten zijn wat sterk aangezet.

Vliegeren voor vrijheid


Amsterdam
Vind je dat elk kind op de wereld recht heeft op onderwijs, voeding, gezondheidszorg en vrijheid? Vind je het leuk om vliegers te versieren? Kom dan gezellig op zondag 27 september naar het Rode Loper Festival in Amsterdam. Deze zondag heeft als thema kinderdag en wordt verzorgd door pleintheater in opdracht van het Rode Loper Festival.

Wat is er te doen?
Samen met andere kinderen op een creatieve manier de kinderrechten op de vlieger tekenen. Het kan bijvoorbeeld een school zijn, liefde of een huis alles is mogelijk. Laat je fantasie prikkelen door de kinderrechten en uit je creatie op de vlieger.

Mannen weten minder van kanker dan vrouwen.

Maastricht
Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht, in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Door kanker in een vroeg stadium te ontdekken, kan de ziekte eerder behandeld worden waardoor de kans op genezing groter is. Het is van groot belang om alert te zijn op lichamelijke veranderingen die kunnen wijzen op kanker. In haar campagne 'Ken de 9 signalen' laat KWF Kankerbestrijding zien wat de meest herkenbare waarschuwingstekens of signalen van kanker kunnen zijn.

Kennisverschil
Het kennisverschil tussen mannen en vrouwen over de symptomen die op kanker kunnen wijzen is structureel. Mannen scoren per bekend signaal gemiddeld 5 procent lager dan vrouwen. Alleen het signaal 'plasproblemen' vormt daarop een opvallende uitzondering. Van de mannen kent 83 procent dit signaal, terwijl deze door slechts 58 procent van de vrouwen correct wordt genoemd. En dat terwijl bloed in de urine ook bij vrouwen een belangrijk waarschuwingsteken is. Het zou namelijk kunnen duiden op blaaskanker.

Waarschuwingstekens
De andere meest voorkomende klachten zijn: blijvende heesheid of hoest, slikklachten, nieuwe of veranderende moedervlekken, gewichtsverlies zonder aanleiding en bloed in de ontlasting. Uit het onderzoek blijkt dat twee op de drie ondervraagden niet alle waarschuwingstekens uit de campagne herkennen. Een verdikking of knobbeltje ergens in het lichaam is het meest herkende signaal (95,3 procent). Signalen zoals een schilferend plekje of knobbeltje op de huid (63 procent) of slikklachten (66 procent) worden minder goed herkend.

Massale melkdump in Europa

Den Haag
Melkveehouders in heel Europa lozen maandag massaal melk op akkers. De stakende boeren laten zo'n 40 miljoen liter zuivel weglopen als protest tegen de lage handelsprijzen, meldde voorman Romuald Schaber van de European Milk Board (EMB) maandag.

De helft van de 40 miljoen liter gaat in Duitsland over de akkers. Andere EU-landen zorgen voor de andere helft. In Frankrijk blokkeren boeren ook zuivelfabrieken. Nederlandse en Duitse boeren gooien om drie uur melk uit mestwagens in Winterswijk, meldde vicevoorzitter Sieta van Keimpema van de EMB.

De organisatie zegt dat inmiddels zo'n tachtigduizend Europese boeren weigeren om melk te leveren aan zuivelfabrieken. De boeren eisen dat Brussel meer actie onderneemt tegen de historisch lage handelsprijzen. De boeren krijgen circa 20 cent per liter melk, terwijl ze het dubbele aan kosten hebben. ,,Met dit beleid stoppen meer dan tienduizend melkveehouders in Nederland. Ze kunnen de rekeningen niet meer betalen'', zegt Van Keimpema, voorvrouw van de Dutch Dairymen Board.Als startsein voor de Europese actiedag lieten de boeren enkele duizenden liters melk wegstromen voor de deur van de EU-instellingen in Brussel. Ze overhandigden een petitie aan medewerkers van voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie. ,,We richten ons vanaf nu op voorzitter Barroso, omdat de landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel duidelijk niet is opgewassen tegen de melkcrisis'', zei Schaber, staande op strobalen in een vijver vol melk. ,,Als Barroso niet ingrijpt, verscherpen we onze acties. Dan komt er maar een tijdje geen melk in de schappen van supermarkten.''

Oorlogsmisdadiger uitgeleverd aan VN tribunaal


De van genocide verdachte Gregoire Ndahimana is door Congo uitgeleverd aan het speciale VN Rwanda-tribunaal in Tanzania. Dit schrijft BBC News zondag.

Ndahimana wordt ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de moord op zo'n 2000 etnische tutsi's die schuilden in een kerk, tijdens de volkerenmoord in Rwanda in 1994. De kerk werd met de grond gelijk gemaakt door bulldozers, inclusief de schuilende tutsi's.
De uitlevering aan het VN-tribunaal is een teken van een verbetering in de relatie tussen Congo en Rwanda. Volgens Reuters verklaarde de Congolese minister van Justitie Luzolo Bambi Lessa 'We hebben de mensheid een dienst gedaan, want genocide is een aanval op vrede en veiligheid binnen de gehele mensheid.'


De aanklagers in Tanzania stellen dat bijna alle 6000 inwoners van het Rwandese dorp Kivumu, waar Ndahimana burgemeester van was, is uitgemoord tijdens de genocide van 1994.
Veel schuldigen van de verschrikkingen van 1994 zijn over de grens naar Congo gevlucht. Congolese troepen hebben Ndahimana opgepakt tijdens gevechten met de FDLR, een Hutu-militie die in het oosten van Congo actief is.

Rode kleur van Mars mogelijk door verwering


Mars, de rode planeet. Foto door Hubble genomen

POTSDAM, Dld.
De opvallend rode kleur van de planeet Mars is mogelijk ontstaan door verwering van het Marszand, en niet door oxidatie van ijzerhoudende mineralen, zoals tot nu toe algemeen werd aangenomen.

Het Marsoppervlak bevat veel oranjerood stof. Daardoor heeft de hele planeet een opvallend rode kleur. Zelfs aan de sterrenhemel ziet Mars eruit als een oranje ster.

Tot nu toe is altijd aangenomen dat de rode kleur veroorzaakt is door oxidatie van ijzerhoudende verbindingen, waarschijnlijk onder invloed van water in een ver verleden. Mars zou een 'roestige' planeet zijn.

Laboratoriumexperimenten van Deense onderzoekers hebben nu echter uitgewezen dat er puur door verwering van Marszand roodgekleurde mineralen ontstaan. Dat zou kunnen betekenen dat het rode Marsstof veel jonger is dan altijd is gedacht.

De resultaten van de Deense experimenten worden vandaag gepresenteerd op het European Planetary Science Congress in Potsdam, Duitsland.

Voormalige schuilplaats van Al Capone te koopWISCONSIN, VS
De vroegere schuilplaats van gangster Al Capone in de Northwoods in Wisconsin is te koop. Een bank laat het 165 hectare grote stuk bos, compleet met twee wachttorens en een woning met 46 centimeter dikke muren, veilen met een startprijs van 2,6 miljoen dollar (1,76 miljoen euro).

Capone was eind jaren twintig en begin jaren dertig vaak te vinden op het landgoed bij Couderay, 225 kilometer ten noordoosten van Minneapolis. Volgens de lokale overlevering liet hij tijdens de drooglegging partijen illegale alcohol aanvliegen door watervliegtuigen, waarna de contrabande met vrachtwagens naar Chicago werd vervoerd.

Meer recentelijk was het terrein in gebruik als toeristische attractie, met een bar en een restaurant. De eigenaar ging in april 2008 failliet.

Man omver gelopen door vierspan

HELMOND

Een 45-jarige man uit Helmond dacht vanmiddag een leuk ritje te gaan maken met een vierspan.

Tijdens het inspannen van de paarden stond hij voor de viervoeters. Deze sloegen door onbekende oorzaak ineens op hol en liepen de Helmonder omver. Ook de paardenkar reed over de man heen. De ambulance en de politie werden gewaarschuwd. De ambulancemedewerkers hebben de man uit voorzorg meegenomen naar

Stalker uit Australië stalkt vrouw in Friesland

De politie heeft vrijdagmiddag bij een bedrijf nabij Schiphol een 36-jarige Australiër aangehouden op verdenking van bedreiging en stalking. In 2004 jaar had de man in zijn land een thans 28-jarige vrouw uit Fryslân ontmoet.


De vrouw was daar toen om voor enkele maanden in Australië te backpacken. Eenmaal terug in Nederland probeerde de Australiër via onder andere mail en sms contact te krijgen met de Friezin.
De vrouw was hier niet van gediend en deed aangifte van bedreiging en stalking bij de politie in Fryslân. Uiteindelijk besloot de 36-jarige afgelopen week af te reizen naar Nederland om hier de vrouw te gaan zoeken. Hij verbleef in een hotel in Amsterdam en zocht uit waar de vrouw werkzaam was geweest. De 36-jarige dacht dat hij de vrouw wel zou kunnen vinden bij een bedrijf nabij Schiphol. Hij wist echter niet dat dit inmiddels de oud-werkgever van de vrouw was.

De Australiër maakte vervolgens zo veel problemen bij het bedrijf dat medewerkers de politie inschakelden. De agenten hielden de man aan en brachten hem over naar het politiebureau. De 36-jarige man werd hier ingesloten en vervolgens overgebracht naar een politiecel in Fryslân.

De verdachte wordt komende maandag voorgeleid aan de officier van justitie en de rechter-commissaris. De vrouw heeft wederom aangifte gedaan van stalking. Het bedrijf bij Schiphol overweegt ook om aangifte te doen van bedreiging en stalking.

Bron: Politie Fryslân

Inbraak Avifauna: Zeldzame zangvogels gestolen


De Montserrat Troepiaal
Alphen aan de Rijn
In Avifauna zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zo'n twintig zangvogels gestolen, waaronder een stelletje zeer zeldzame Montserrat Troepiaal. Van deze met uitsterven bedreigde vogelsoort leven er nog maar 500 in de natuur en vijftig wereldwijd in dierentuinen. Dierverzorgers uit Avifauna zijn aangeslagen. ,,We waren met een fokprogramma bezig'', vertelt woordvoerder Pieter Vader. ,,Deze twee vogels leken elkaar erg aardig te vinden. Je werkt dan naar de geboorte toe. De kans dat er nieuwelingen kwamen was daadwerkelijk aanwezig. Dat maakt de diefstal extra zuur.''


De recherche is een onderzoek gestart naar de diefstal in Avifauna. De inbraak komt hard aan het in vogelpark. ,,De verzorgers zijn ontdaan. We weten niet wie die vogels hebben gestolen, maar de dieven verdienen er waarschijnlijk weinig mee. De Montserrat Troepiaal is uiterst zeldzaam. En dan is het net alsof je een Van Gogh jat: iedereen weet dat het verboden is om zo'n dier in je bezit te hebben'', meldt Avifauna-woordvoerder Pieter Vader.

Wrang is dat er door de diefstal ook nog eens vogels ontsnapt zijn, zegt hij. ,,De dieven sloegen hun slag in een grote volière. Ze lieten een gat achter waardoor ook nog andere vogels zijn ontsnapt. Dat maakt de diefstal nog zuurder.'' Het kan dus zomaar zijn dat Alphenaren of regiogenoten zeldzame vogels in hun buurt zien vliegen. ,,Daarom roepen we iedereen op om goed op te letten'', vraagt Pieter. Wie de vogels ziet of merkt dat ze te koop worden aangeboden, wordt verzocht contact op te nemen met het vogelpark of met de politie. ,,Het zou mooi zijn als de daders spijt krijgen en ze zouden komen terugbrengen.''

Mullah Omar: Pas op Obama! De Taliban gaat winnen!


Taliban leider Mullah Omar

Mullah Omar, de leider van de Taliban, zegt dat een duidelijke nederlaag van de NAVO-troepenmacht in Afghanistan steeds dichterbij komt. Hij verwijst naar de geschiedenis," waarin koloniale troepen uiteindelijk altijd hebben verloren".

Op de Taliban-website shahamat.org schrijft Mullah Omar dat het aantal doden onder de buitenlandse militairen de laatste maanden stijgt en dat dit verder op zal gaan lopen, want na de ramadan gaat de Taliban zich met hernieuwde krachten inzetten om de bezetters het land uit te krijgen. In 2009 zijn al meer dan 350 militairen van de geallieerde troepenmacht in Afghanistan gesneuveld.

"De islamitische bevolking vraagt het westen zich niet te laten misleiden door president Obama, de Britse premier of de NAVO die zeggen dat de oorlog in Afghanistan een noodzaak is om het vrije westen te beschermen", maar het westen zou volgens Omar geen mensenlevens op moeten willen offeren voor een ongegronde oorlog. "Het is duidelijk dat het westen een oorlog tegen de islam voert en niet tegen terrorisme" schreef Omar in zijn oproep aan het westen.

De Taliban waren tot 2001 aan de macht in Afghanistan. Nu voeren zij vanuit de bergen een guerrilla-oorlog.
Zij proberen de macht terug te krijgen over het land, dit wil de NAVO ten alle tijden voorrkomen, maar de Taliban uitroeien lijkt ook een onmogelijke opgave.
 
Deze oorlog zou nog wel eens heel lang kunnen gaan duren. Omdat het westen niet weg mág lopen voor zijn verantwoordelijkheid; mocht het westen zich terugtrekken, dan wordt het westen als een kwetsbare prooi gezien door de terroristen.

Bron: Reuters

Zeker 2 doden bij groepstherapie, één persoon in coma


Berlijn
In Berlijn zijn 12 mensen tijdens een therapeutische sessie vergiftigd. Twee van hen zijn overleden. De tien anderen liggen in het ziekenhuis. Eén van hen ligt in coma. Het is onduidelijk of ze drugs of medicijnen hadden gekregen.

De 50-jarige arts die de groepstherapie leidde, is aangehouden. Hij heeft een praktijk voor mensen met psychische problemen. De arts was begin dit jaar met zijn praktijk in Berlijn begonnen.

Buurtbewoners zijn geschokt door de gebeurtenissen. De vergiftigde patiënten werden door de brandweer uit het huis van de arts gehaald. Ze werden met een traumahelikopter verder vervoerd.

Bron: ANP