Staatssecretaris Bussemaker slaat de plank volledig mis


Staatssecretaris Bussemaker

‘Staatssecretaris Bussemaker slaat de plank volledig mis, ze stelt gemeenten in een kwaad daglicht en ik kan niets anders zeggen dan dat ze aan stemmingmakerij doet’ zegt Sandra Korthuis, directieraadslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Welzijnsgeld wordt door gemeenten niet besteed aan lantaarnpalen. Korthuis: ‘Haar opmerkingen missen elke feitelijke grond’.


De staatssecretaris stelde dat uit onderzoek was gebleken dat gemeenten de extra 127 miljoen euro die zij in 2010 zullen krijgen voor het opvangen van AWBZ-bezuinigingen aan andere dingen besteden, 'zoals lantaarnpalen en parkeerplaatsen'.

Ten eerste is het onjuist omdat het bedrag van 127 miljoen euro niet in zijn geheel bedoeld voor welzijn; 25 miljoen euro is bedoeld (en geoormerkt) voor de huishoudelijke hulp, en nog eens 34 miljoen euro gaat naar een aantal nadeelgemeenten. Voor het opvangen van de AWBZ-bezuiniging met welzijnsvoorzieningen is dus volgend jaar geen 127 miljoen, maar 68 miljoen euro beschikbaar.

Ook komen de middelen per 1 januari 2010 voor gemeenten beschikbaar. Gemeenten zijn er door het rijk pas met de september circulaire 2009 over geïnformeerd. Het is dus onmogelijk dat er nu al valide onderzoeksgegevens zijn waar de besteding van dat geld uit zou blijken. Afgezien daarvan kan een onderzoek onder 12 gemeenten, waar Bussemaker naar verwijst, nooit representatief zijn.

Ten derde: gemeenten staan al sinds eind 2008 klaar om beleid te maken om de gevolgen van de AWBZ-bezuiniging op te vangen. Maar zij worden sterk gehinderd door het feit dat deze staatssecretaris en haar instanties (het CIZ) er niet in slagen gemeenten adequaat te informeren over de getroffen doelgroepen. De eerste kwartaalrapportage kwam pas in de loop van de zomer, de toegezegde uitsplitsing naar wijk en buurtniveau blijft tot op heden uit en de levering van individuele cliëntgegevens is pas in juli mondjesmaat op gang gekomen. Gemeenten hebben dus totaal nog geen beeld hebben van de effecten van de pakketverkleining in de AWBZ. Overigens is het CIZ nog volop bezig met het herindiceren van de oude doelgroep.

Ten slotte noemen we nog de afspraak die het kabinet in april met de VNG heeft gemaakt over de genoemde 127 miljoen euro. Die afspraak was op uitdrukkelijk verzoek van het kabinet 'for better or for worse'. Het kabinet wilde uitdrukkelijk niet dat achteraf onderzocht zou worden of de middelen voldoende zouden zijn. Ook in dat licht slaat de staatssecretaris de plank volledig mis! Overigens hebben al heel veel gemeenten eigen geld in de Wmo gestoken omdat eerdere middelen van het rijk ontoereikend waren.

‘De staatssecretaris levert met haar opmerking een bijdrage aan de verkokering van de Wmo. Als namelijk alle middelen binnen de Wmo geoormerkt worden voor bepaalde uitgaven, is er van breed beleid geen sprake meer. Dit bevreemdt de VNG des te meer, daar een maand geleden nog een constructief gesprek is gevoerd met de staatssecretaris over het weghalen van schotten binnen de Wmo’ aldus Sandra Korthuis.

Bron: VNG

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten