Stabiel meerjarenbeleid essentieel voor ontwikkeling windenergie op zeeECORYS heeft voor het ministerie van EZ onderzoek gedaan naar de dynamiek en de knelpunten rond de markt voor wind op zee tot 2020. De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek: marktpartijen hechten groot belang aan een stabiel meerjaren overheidsbeleid en een eenvoudiger administratief kader, de introductie van het Nationaal Water Plan (NWP) biedt duidelijkheid rond ruimtelijke afweging van de verschillende gebruiksfuncties op de Noordzee, en er is een duidelijke behoefte aan een ‘supergrid’ en het ‘stopcontact op zee’.

In het onderzoek stonden twee vragen centraal: hoe zal de markt zich ontwikkelen en welke mogelijkheden heeft de overheid om deze ontwikkelingen in positieve zin te beïnvloeden? Uit het onderzoek blijkt dat marktpartijen een stabiel meerjarenbeleid, gericht op investeringen belangrijker vinden dan een specifiek innovatiebeleid zonder een stabiel beleidskader.

Marktontwikkelingen

Marktontwikkelingen - in termen van toetreders, productiecapaciteit en innovaties – zullen het meest worden beïnvloed door de ontwikkeling van de totale Europese vraag naar offshore windparken. De verwachting is dat de capaciteit aan offshore wind in Europa in de volgende 20 jaar exponentieel zal groeien van 1.5 GW nu, tot ongeveer 35 GW in 2020 en 120 GW in 2030. Tevens blijkt dat de kans op financieel rendabele nieuwe windenergieprojecten op zee toeneemt naarmate deze later in de toekomst worden gebouwd. Dit komt door de verwachte daling in de kosten voor aanleg en de stijgende elektriciteitsprijzen.

Rol overheid
Voor een positieve ontwikkeling van offshore windenergie in Nederland moeten bestuurlijke knelpunten worden opgelost, zo geven marktpartijen aan. Hierbij is de ontwikkeling van een ruimtelijk ordeningsbeleid op zee, gebaseerd op het NWP (Nationaal Waterplan, december 2008) de basis. Daarnaast is het voorzien in een centrale aansluiting op het hoogspanningsnet (een ‘stopcontact op zee’) een belangrijke additionele voorwaarde. Ook geven marktpartijen aan dat de overheid een centraal loket moet inrichten voor de regie over de beleidsuitvoering. Tenslotte wordt ook het bevorderen van specifieke innovaties genoemd als rol voor de overheid. Dit zou moeten gebeuren door te investeren in kleinschalige pilot projecten. Over het algemeen vinden de marktpartijen een stabiel meerjarenbeleid de belangrijkste factor voor de toekomstige ontwikkeling van windenergie in Nederland.

Bron: Ecorys

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten