Fijn stof-problematiek vraagt om bredere aanpak


Afbeelding : Jaargemiddelde van fijn stof concentratie (PM2.5, µg/m3) in Europa

Vandaag, 1 oktober, is het RIVM-rapport “Wonen in de IJmond, ongezond?” door Minister Cramer aan de Tweede Kamer aangeboden. In dat rapport wordt volgens Corus een genuanceerd beeld geschetst van de gezondheidssituatie in de IJmond. Eén van de conclusies uit het rapport is, dat als het gaat om een verhoogd voorkomen van longkanker, naast roken fijn stof een factor zou kunnen zijn.

Het RIVM concludeert ook dat de verschillende onzekerheden niet toestaan stellige conclusies te trekken over de oorzaken van het verhoogd optreden van longkanker in de IJmond. De minister stelt in haar aanbiedingsbrief vast dat fijn stof een nationaal probleem is dat vele bronnen kent, waaronder industrie. Alleen een bredere aanpak kan succesvol zijn, aldus de minister. Corus sluit zich aan bij die visie.


Uit het RIVM-rapport blijkt voorts dat kankerincidentie in het onderzoeksgebied overeenkomt met het landelijk beeld. Longkanker komt in het onderzoeksgebied minder vaak voor. Zorgpunt zijn enkele postcodegebieden waar meer longkanker voorkomt dan gemiddeld in de regio. Het rapport toont aan dat dit diverse oorzaken heeft. Een deel zou mogelijk toegeschreven kunnen worden aan de vroegere emissies van Corus, waaronder fijn stof. Andere mogelijke oorzaken zijn beroepsmatige blootstelling of andere bronnen van luchtverontreiniging in de IJmond. Het RIVM wijst er echter op dat het merendeel veroorzaakt lijkt te worden door roken.

Het is de inschatting van het RIVM dat de huidige bijdrage van Corus aan fijn stof in de toekomst zal leiden tot een nauwelijks verhoogd risico. Dat neemt niet weg dat Corus zich blijft inspannen om haar emissies te verminderen. Het bedrijf produceert op zorgvuldige wijze en houdt rekening met de belangen van medewerkers en omwonenden. Corus vindt gezondheid belangrijk en hecht aan een goede relatie met haar buren. De gezondheid van medewerkers wordt voortdurend gemonitord door ArboNed door middel van periodiek medisch onderzoek. Dit onderzoek geeft geen indicaties voor verhoogde risico’s.

Sinds de jaren ‘80 zijn de emissies van het bedrijf sterk afgenomen. Verbeterde procesvoering en nieuwe milieumaatregelen hebben groot effect gehad, stelt het RIVM. De concentraties op leefniveau blijven - met uitzondering van de dagwaarde voor fijn stof - ruim binnen de Europese luchtkwaliteitseisen.

In haar brief aan de Tweede Kamer omschrijft Minister Cramer de situatie in de IJmond als “niet uniek in ons land. Ook in andere verstedelijkte gebieden met een hoge concentratie van mensen, mobiliteit en industrie worden hoge gehalten aan fijn stof gemeten.”
In Europa is de gemiddelde jaarlijkse concentratie aan PM2.5 het hoogst in België, Nederland, Noord-Frankrijk, het Duitse Ruhrgebied en de streek rond Milaan (zie afbeelding).

De heer Theo Henrar, site manager van Corus in IJmuiden: “Het is goed dat dit rapport is verschenen. Het rapport geeft een genuanceerd beeld van de mogelijke invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheidssituatie in de IJmond. We hebben ons steeds ingezet om onze emissies zoveel mogelijk terug te dringen. Sinds de jaren ‘70 en ‘80 is er al veel bereikt. Maar nog steeds is er door het verbeteren van de procesvoering winst te boeken. Daarnaast onderzoeken we de toepassing van nieuwe technische oplossingen. We bereiden plannen voor om, binnen onze mogelijkheden, de emissies van fijn stof en zware metalen via technische verbeteringen nog verder terug te dringen.”

0 Reacties >>REAGEER<<:

Een reactie posten